چینه چینه دامنت تورو جونه مادرت اینجوری بیرون نیا می دزدنت نازی نازی نازی والا - مال خودومی ایشالا