چینه چینه دامنت تورو جونه مادرت اینجوری بیرون نیا می دزدنتنازی نازی نازی والا - مال خودومی ایشالا