آهنگ ارکستری شاد آذری 

ای آقالار نی نمیشم نی نرم بیر جانیم وار بیه قوربان ایلرم  ، بیر جانیم وار بیه قوربان ایلرم  

هایاندادی بی آتاسی انعام ورسین بیی تعریف ایلرم  ...  

من دهقانام شیرین سوزوزی سویلرم خنجر آلیپ دوشمان باغین پیلرم ...

دانلود این آهنگ