آهنگ زیبا و شاد آذری قارا بالام  

قارا بالام آیرلما مندن / سنه گول درمیشم چمندن / قاش گوزونو گیزلتمه مندن 

قارا بالایا سوز دمک اولماز / بله قارا قاش قارا گوز اولماز  

دانلود این آهنگ