آهنگ دست گل -امیر شهیار - سعید پانتر 

دسته گلی که تو دستته عروس زیبا

باید پرتش کنی پشت سرت تو آسمونا

همه منتظرن دسته گلو ازت بگیرن

خوشبختی رو تو چشمای خوشگلت ببینن .

دانلود این آهنگ