جینگ و جینگ ساز میاد/از بالای شیراز میاد.....  

شازده دوماد غم نخور نومزدت با ناز میاد 

یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا 

دانلود این آهنگ