زینو ما چکردم با ما اینچنینی بازم که گولت زدن با یک چرب زبونی 

زینو زینو زینو مو بیقراروم زینو 

دانلود ابن آهنگ