چینه چینه دامنت تورو جونه مادرت اینجوری بیرون نیا می دزدنت 

نازی نازی نازی والا - مال خودومی ایشالا

دانلود این آهنگ