آهنگ بندری زینو ماله امینه

  زینو ماله امینه الهی داغت نبینه
  ما شمالُم تو بندری ... هرجا می ری بی من ولی

زینو زینو زینو تو فاز نازی زینو

اومدم در خونتون چرا خونتون نبودی ... وقتی خجالت می کشی قرمزی یا که کبودی
  

دانلود آهنگ